Kahkaha

Bayıldım

Cool

Kızgın

Mahcup

Öğretici

Şaşkın

Suskun

Tatlı

Üzgün

Süper

Damızlık Küçükbaş Hayvan (Koyun-Keçi) İthalatı Uygulama Talimatı​

Ana Sayfa » FAYDALI BİLGİLER » ÖZEL BÖLÜM (Sığır-Koyun İthalatı) » Damızlık İthalatı İçin Gerekli Belgeler » Damızlık Küçükbaş Hayvan (Koyun-Keçi) İthalatı Uygulama Talimatı​
Damızlık Küçükbaş Hayvan (Koyun-Keçi) İthalatı Uygulama Talimatı​

Damızlık Küçükbaş Hayvan (Koyun-Keçi) İthalatı Uygulama Talimatı​

Gerekli yatırımlarını tamamlayan gerçek veya tüzel kişilerin işletmelerinin ihtiyacı olan damızlık küçükbaş hayvanların ithalatına ilişkin talepleri, Hayvancılık Genel Müdürlüğünce değerlendirilir. İthalat, uygun görülecek ülkelerden Bakanlıkça belirlenen teknik ve sağlık şartlarına göre yapılır.

Kendi adına üretim yapacak gerçek veya tüzel kişilere ait işletme sahipleri, en az 100 baş damızlık küçükbaş hayvan (koyun-keçi) ve dişi damızlık hayvan sayısının % 5’ini aşmayan miktarda damızlık erkek hayvan (koç-teke) ithalat talebinde bulunabileceklerdir. Damızlık küçükbaş hayvan ithalatına ilişkin iş ve işlemler aşağıda belirlenen esaslara göre yürütülür.

A-Başvuru İşlemleri için gerekli belgeler:

1- Ek-1’deki örneğe uygun olarak düzenlenmiş dilekçe,

2- Numarası, tarihi, menşei ülkesi, ırkı, baş birim fiyatı, gümrük beyannamesinin tescili sırasında ilgili gümrüğe ibraz edilecek orijinal faturadaki bilgilerin ve “T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca belirlenmiş teknik ve sağlık şartlarına uygundur” ibaresinin menşei ülkenin dilinde veya İngilizce yazılı olduğu, ihracatçının adı ve soyadının yer aldığı kaşeli ve imzalı proforma faturanın aslı ve 1 adet sureti ile yeminli tercüme bürosundan Türkçe çevirisi,

 1. İhracatçı firma adına, fatura ve/veya Proforma Faturaya imza atmaya yetkili kişi veya kişilere ait imza sirküleri aslı veya fotokopisi (yılda bir kez verilecektir),
 2. İhracatçı firmanın kurulduğu ilgili ülkedeki mevzuatlara dair kuruluş yazısı veya onaylı bir sureti/fotokopisi ve yeminli tercüme bürosundan Türkçe çevirisi (yılda bir kez verilecektir),

3- Ek-2’deki örneğe uygun olarak düzenlenmiş ve yetkili kişi tarafından ıslak imzalı 4 adet kontrol belgesi, (kontrol belgesindeki miktarı bölümüne; hayvan sayısı rakam ve yazıyla belirtilecek)

4- Ek-3’deki örneğe uygun olarak düzenlenmiş noter onaylı taahhütnamenin aslı (vekâleten imzalı olmayacaktır),

5- İthalatçıya veya vekaletname verilen temsile yetkili kişi/kişilere ait noter onaylı imza sirkülerinin aslı veya fotokopisi Türkçe tercümesi,

6- İthalatçı firmanın kuruluşunu gösteren ticaret sicil gazetesi/sureti/fotokopisi,

7- İhracatçı ile ithalatçı arasında damızlık hayvan alım-satımına ilişkin olarak düzenlenen ve menşei ülkesi, ırkı, baş birim fiyatı, “T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca belirlenmiş teknik ve sağlık şartlarına uygundur” ibaresi vb konuları içeren tarafların ad soyad/unvan, tarih, kaşe ve imzası bulunan sözleşmenin aslı veya fotokopisi,

8- Bakanlık il/ilçe müdürlüğü tarafından onaylanmış işletme tescil belgesi,

9- Ek-4’deki örneğe uygun olarak düzenlenmiş, gerekli yatırımların tamamlandığını belirten Bakanlık il/ilçe müdürlüğü tarafından düzenlenip onaylanmış, başvuru tarihinden en fazla bir ay önce alınmış, üst yazısının da bulunduğu Küçükbaş Hayvancılık İşletmesi Kapasite Raporu (işletme kiralık ise en az 2 yıl süre ile kiralandığını gösterir noter onaylı kira sözleşmesi/sureti veya noter onaylı fotokopisi),

10- Ek-5’deki örneğe uygun olarak Bakanlık il/ilçe müdürlüğünce onaylanmış Karantina Yeri ve İşletme Uygunluk Belgesi (karantina yeri kiralanmış ise en az 6 ay süreli noter onaylı kira kontratı eklenecektir),

11- İthalatı talep edilen damızlık hayvan sayısının, % 5 i oranında örneği Ek-7’de yer alan damızlık belgesi,

12- Halkbank Ümitköy Şubesinde nezdindeki TR 10 0001 2009 4160 0016 0000 34 IBAN nolu hesaba veya Bakanlığımız Merkez Kampüsünde bulunan Merkez Döner Sermaye İşletmesi Veznesine kontrol belgesi ücreti yatırıldığına dair Merkez Döner Sermaye Makbuzu (makbuzda, ithalatçının isim/ ünvan, ithalatın yapılacağı ülke, ithal edilecek damızlık hayvan sayısı, ırkı proforma fatura tarih ve sayısı belirtilecektir).

Yukarıda belirtilen belgeleri eksik olan başvuru dosyaları değerlendirmeye alınmayacaktır. 

 

B- İthalatçının (İşletme Sahiplerinin) Sorumlulukları:

1- 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/5), 29.01.2015 tarihli ve 29251 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Sığır Cinsi Hayvanlar İle Koyun Keçi Türü Hayvanların İthalatında Kontrol Belgesi Alınabilmesi İçin Aranacak Şartlar Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2015/2) ile Bakanlıkça belirlenmiş olan teknik ve sağlık şartları ve damızlık hayvan ithalatına ilişkin usul ve esaslar dahilinde ithal edecekleri damızlık hayvanlarla ilgili her türlü belgeyi Bakanlığa, il/ilçe müdürlüğü ve/veya veteriner sınır kontrol noktası müdürlüğüne ibraz etmek.

2- Örneğe uygun olarak düzenlenmiş noter onaylı verilen taahhütname (Ek-3) gereği ithalat aşamasında yapılması gereken muayene, kontrol ve analizleri Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslara göre yaptırmak, sonucunda Bakanlık mevzuatına uygun şekilde hareket etmek.

3- Karantina işlemleri tamamlanarak millileşen damızlık hayvanları, Bakanlık Hayvancılık Bilgi Sistemine (Türkvet) kayıt ettirmek.

4- İthal edilen damızlık hayvanları mücbir sebepler dışında millileştirme tarihi itibarıyla 2 (iki) yıl süre ile satmamak, devretmemek ve amacı dışında kullanmamak, taahhütnamedeki maddelerinin ihlali halinde; ithal edilen damızlık hayvanların ithal tarihindeki fatura bedeli üzerinden 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında hazineye ödeme yapmak.

5- Bakanlıkça istenen bilgileri her yıl Haziran ve Aralık ayları sonunda bağlı bulunduğu Bakanlık il/ilçe müdürlüğüne bildirmek.

 

C-Bakanlık İl/İlçe Müdürlüklerinin Sorumlulukları:

1- İthal edilen damızlık hayvanların karantina işlemlerini yapmak.

2- İthalat şartlarına uymayan işletme sahiplerine 5996 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuatlara göre işlem yapmak.

3- Karantina işlemlerinden sonra millileştirilen damızlık hayvanların, Bakanlık Hayvancılık Bilgi Sistemine (Türkvet) kayıt yapmak/yaptırmak, karantina ve millileştirme sonucunun bir hafta içerinde Hayvancılık Genel Müdürlüğüne bildirmek.

4- İthal edilen damızlık hayvanların, takip süresi (millileşme tarihi itibarıyla 2 (iki) yıl) içinde en fazla 6 aylık dönemler halinde periyodik olarak takip ve kontrol işlemlerini yapmak, izleme formunu (Ek-8) dönemler halinde tanzim ederek denetime hazır biçimde muhafaza etmek.

 

D-Diğer Hususlar

1- İthal edilecek damızlık küçükbaş hayvanlar ithalatın yapıldığı ülkede doğmuş olmalıdır.

2- İthalat izni verilen işletmelerin ihtiyacı olan damızlıkların seçimi, Bakanlıkça görevlendirilen bir ziraat mühendisi (zooteknist) ve bir veteriner hekimden oluşan seçim heyeti tarafından gerçekleştirilir. Seçim heyeti talebi için bir hafta öncesinden Ek-6’da örneği yer alan dilekçe verilir.

3- Görevlendirilen seçim heyetinin günlük harcırahları ve seyahat masraflarının bedelleri ithalatçı tarafından karşılanacaktır. Bakanlık seçim heyetinin günlük harcırahları, “Yurtdışı Gündeliklerinin Hesaplanmasında Esas Alınacak Cetvele” göre, görev süresi ve yolda geçen süreler de dikkate alınarak hesaplanacak olup, ithalatçı tarafından ödenecektir.

4- İthalat izni, en az 100 baş küçükbaş damızlık hayvan için verilir.

5-Seçim heyeti,

 1. a) Ülke bazında en az 100 baş küçükbaş damızlık hayvan seçimi için görevlendirilir.
 2. b) Ülke ve ırk bazında en az en az 100 baş hayvan için seçim heyeti liste tutanağı düzenler.
 3. c) Seçimi yapılacak olan damızlık hayvan sayısının %20’si kadar rezerv hayvan seçebilir. Ancak ithal edilecek damızlık hayvan sayısı, seçimi için verilen izin miktarını geçemez.

6- Damızlık hayvan ithalat izni 6 (altı) ay geçerlidir. Bu süre içinde Bakanlık seçim heyeti görevlendirilmeyen ithalatçıların, ithalat izni iptal edilir. Kontrol belgesi onaylanmadan seçimi yapılan hayvanların ihracatçı ülkeden yüklemesi yapılmaz. Onaylanmış kontrol belgesinin geçerlilik süresi 4(dört) aydır.

7- Bakanlık Seçim Heyeti Liste Tutanağında kulak küpe numaraları yer almayan veya ithalat izninden (seçim için izin verilen) fazla yüklenen damızlık hayvanların, ülkeye girişine izin verilmeyecektir.

8- İthalat ile ilgili bir usulsüzlük tespit edildiği takdirde ithalatçı hakkında Hayvancılık Genel Müdürlüğünce yasal işlem başlatılır ve söz konusu ithalatçının diğer ithalat izin talepleri dikkate alınmaz.

9- Bakanlık Seçim Heyeti Liste Tutanağında kulak çip/küpe numaraları yer almayan, ithalat izninden (seçim için izin verilen) fazla yüklenen, damızlık/pedigri belgesinde yer alan bilgileri uyuşmayan damızlık hayvanların yüklenmesi durumunda 5996 sayılı kanunun 34. Maddesi ve ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır. Bu konuda gerekli hassasiyeti göstermeyerek yükleme yapan, ithalatçı ile arasındaki sözleşmeye uymadığı ve seçildiği halde hayvanları eksik (sağlık şartları hariç) veya tamamını göndermeyerek, ithalatçıyı mağdur ettiği tespit edilen ihracatçıların proforma faturaları değerlendirmeye alınmaz.

Yazı içinde geçen belgelerin tamamı kaynak olarak aldığımız Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Resmi Web Sitesi içindedir. Tıklayın

Daha ayrıntılı bilgi ve ithal etmek için aşağıdaki web sitesini ziyaret edebilir, telefonla ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.

http://www.damizlikithalat.com

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı izni ile Romanov, Alman Et Merinosu, İlla de France veya istediğiniz ırk damızlık dişi koyun ithal ediyor ve adresinize teslim ediyoruz.

Tel : 0 850 346 57 17  Mehmet Bey

Damızlık Küçükbaş Hayvan (Koyun-Keçi) İthalatı Uygulama Talimatı​ - Yorumlar

YORUMLARINIZI PAYLAŞIN

 

Yapılan Yorumlar

 • This Is A Custom Widget

  This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.
 • SOSYAL MEDYADA BİZSitemizin sosyal medya hesapları

  ÖNE ÇIKAN KATEGORİLER

  RASTGELE İÇERİKLER

  Toplam Seyirci ve Film analizi araştırması nasıl yapılır ? DNA Fountain ile 1 Gr DNA ya 215 Petabyte veri depolamayı başardılar. Bağlum 1. ve 2. Etap 1/1000 UİP Değişikliği İskitler MİA Projesi Plan Notu Değişikliği Damızlık Küçükbaş Hayvan (Koyun-Keçi) İthalatı Uygulama Talimatı​ ​Sözleşme Yapmak Suretiyle Özel İzine Tabi Damızlık Gebe Düve İthalatı Uygulama Talimatı

  FACEBOOK'TA BİZ

  Hoşgeldiniz

  mmavis.com I Kişisel Web Sitesi - Tüm Hakları Saklıdır

  Translate »