Kahkaha

Bayıldım

Cool

Kızgın

Mahcup

Öğretici

Şaşkın

Suskun

Tatlı

Üzgün

Süper

Sözleşme Yapmak Suretiyle Damızlık Küçükbaş (KOYUN-KEÇİ) Hayvan İthalatı Uygulama Talimatı

Ana Sayfa » FAYDALI BİLGİLER » ÖZEL BÖLÜM (Sığır-Koyun İthalatı) » Damızlık İthalatı İçin Gerekli Belgeler » Sözleşme Yapmak Suretiyle Damızlık Küçükbaş (KOYUN-KEÇİ) Hayvan İthalatı Uygulama Talimatı
Sözleşme Yapmak Suretiyle Damızlık Küçükbaş (KOYUN-KEÇİ) Hayvan İthalatı Uygulama Talimatı

SÖZLEŞME YAPMAK SURETİYLE DAMIZLIK KÜÇÜKBAŞ (KOYUN-KEÇİ) HAYVAN İTHALATI UYGULAMA TALİMATI

İthalat amacına uygun damızlık küçükbaş hayvan yetiştirecek ve gerekli yatırımlarını tamamlayan gerçek veya tüzel kişilerin işletmelerinin ihtiyacı olan en az 50 ve en çok 250 baş damızlık küçükbaş hayvanın ithalatına ilişkin taleplerin, sözleşmeli ithalat kapsamında değerlendirilmesi için müracaatların; Merkez Birliği düzeyinde örgütlenmiş, 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununa göre kurulmuş ıslah amaçlı birlikleri, 29/6/2004 tarihli ve 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanununa göre kurulmuş üretici birlikleri, 24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa göre kurulmuş hayvancılık faaliyeti yürüten tarımsal amaçlı kooperatiflerin Merkez Birliklerine ortak olan üst birlik ortağı kooperatifleri, gerçek veya tüzel kişiler aracılığıyla yapılması gerekmektedir.

Damızlık küçükbaş hayvan ihtiyaçlarını bu şekildeki ithalat suretiyle temin etmek isteyen işletme sahiplerinin öncelikle gerekli yatırımlarını tamamlamaları ve kooperatif, birlik ya da gerçek veya tüzel kişiler ile sözleşme yapmaları gerekmektedir. İthalat, uygun görülecek ülkelerden Bakanlıkça belirlenen teknik ve sağlık şartlarına göre yapılır.

Sözleşmeli kapsamda ithalat yapacak kooperatif, birlik ya da gerçek veya tüzel kişiler, en az 500 baş damızlık küçükbaş hayvan ve getirecekleri dişi damızlık hayvan sayısının %5’ini aşmayan miktarda damızlık erkek hayvan (koç-teke) ithalat talebinde bulunabileceklerdir.

Devlet yardımı kullanmak üzere yatırım programına alınmış olan tarımsal amaçlı kooperatiflere ithalat izin talepleri, Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün ithalata uygun görüş vermesi koşuluyla, yüklenici firma veya kooperatif tüzel kişiliği aracılığı ile yapılır.

Sözleşme yapmak suretiyle işletmelerinin damızlık ihtiyacını ithalat yoluyla temin edecek gerçek veya tüzel kişilerin damızlık küçükbaş hayvan ithalatına ilişkin iş ve işlemleri aşağıda belirlenen esaslara göre yürütülür.

A-Başvuru İşlemleri için gerekli belgeler:

1- Ek-1’deki örneğe uygun olarak düzenlenmiş dilekçe,

2- Numarası, tarihi, menşei ülkesi, ırkı, baş birim fiyatı, gümrük beyannamesinin tescili sırasında ilgili gümrüğe ibraz edilecek orijinal faturadaki bilgilerin ve “T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca belirlenmiş teknik ve sağlık şartlarına uygun” ibaresinin menşei ülkenin dilinde veya İngilizce yazılı olduğu, ihracatçının adı ve soyadının yer aldığı kaşeli ve imzalı Proforma faturanın aslı ve 1 adet sureti ile yeminli tercüme bürosundan Türkçe tercümesi,

 1. a) İhracatçı firma adına, fatura ve/veya Proforma Faturaya imza atmaya yetkili kişi veya kişilere ait imza sirküleri aslı veya fotokopisi (yılda bir kez verilecektir),
 2. b) İhracatçı firmanın kurulduğu ilgili ülkedeki mevzuatlara dair kuruluş yazısı veya onaylı bir sureti/fotokopisi ve yeminli tercüme bürosundan Türkçe çevirisi (yılda bir kez verilecektir),

3- Ek-2’deki örneğe uygun olarak düzenlenmiş ve yetkili kişi tarafından ıslak imzalı 4 adet kontrol belgesi (kontrol belgesindeki miktarı bölümüne; hayvan sayısı rakam ve yazıyla belirtilecek),

4- Ek-3’deki örneğe uygun olarak düzenlenmiş noter onaylı taahhütname(vekâleten imzalı olmayacaktır),

5- İthalatçıya veya vekaletname verilen temsile yetkili kişi/kişilere ait noter onaylı imza sirkülerinin aslı veya fotokopisi,

6- İthalatçı firmanın kuruluşunu gösteren ticaret sicil gazetesi/sureti/fotokopisi,

7- İhracatçı ile ithalatçı arasında damızlık hayvan alım-satımına ilişkin olarak düzenlenen ve menşei ülkesi, ırkı, baş birim fiyatı, “T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca belirlenmiş teknik ve sağlık şartlarına uygundur” ibaresi vb. konuları içeren tarafların ad soyad/unvan, tarih, kaşe ve imzası bulunan sözleşmenin aslı veya fotokopisi Türkçe tercümesi,

8- Bakanlık il/ilçe müdürlüğü tarafından onaylanmış İşletme Tescil Belgesi,

9- Ek-6’daki örneğe uygun olarak düzenlenmiş, gerekli yatırımların tamamlandığını belirten Bakanlık il/ilçe müdürlüğü tarafından düzenlenip onaylanmış, başvuru tarihinden en fazla bir ay önce alınmış Küçükbaş İşletmesi Kapasite Raporu [işletme kiralık ise en az 1 yıl süre ile kiralandığını gösterir noter onaylı kira sözleşmesi/sureti veya noter onaylı fotokopisi Kapasite Raporuna eklenecektir],

Ancak, uygulama talimatı kapsamında ithal edilen damızlık hayvanlar satılamadığı takdirde, Küçükbaş İşletmesi Kapasite Raporu işletme kiralık ise en az 2 yıl süre ile kiralandığını gösterir noter onaylı kira sözleşmesi/sureti veya noter onaylı fotokopisi) il/ilçe müdürlüklerine sunulur,

10- Ek-7’deki örneğe uygun olarak Bakanlık il/ilçe müdürlüğünce onaylanmış, ithalatçıya ait, Karantina Yeri ve İşletme Uygunluk Belgesi, en az 500 baş hayvan kapasiteli olacaktır (karantina yeri kiralanmış ise en az 6 ay süreli noter onaylı kira sözleşmesi/sureti veya noter onaylı fotokopisi eklenecektir)

11- Kooperatifler ve birliklerin ortakları/üyeleri için girdi temini yapabileceklerine dair hüküm bulunan ana sözleşme veya tüzük sureti,

12- Kooperatif veya birliklerin ortakları/üyelerinin, damızlık küçükbaş hayvan ihtiyaçlarının ithalat yoluyla karşılanabilmesine ilişkin olarak Genel Kurul veya Yönetim Kurulu Kararı’nın noter onaylı fotokopisi,

13- Kooperatifin devlet yardımı kullanmak üzere yatırım programına alındığına ve ithalatın uygun görüldüğüne dair Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün yazısı,

14- İthalatçının, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca Türkiye genelinde prim ve idarî para cezası bulunmadığına, tescil ve taksitlendirildiğine ya da yapılandırıldığına dair başvuru tarihi itibariyle en fazla 2 hafta önce Sosyal Güvenlik Kurumunun ilgili birimlerinden alınmış güncel belge,

15- İthalatçının, vergi mükellefi ve vergi borcu bulunmadığına ya da yapılandırıldığına dair başvuru tarihi itibariyle en fazla 2 hafta önce ilgili vergi dairesinden alınmış güncel belge,

16- Kayıtlı olunan ticaret odasından başvuru tarihi itibariyle en fazla 2 hafta önce alınmış, Oda Sicil Kayıt Belgesi,

17- İthalatı talep edilen damızlık hayvan sayısının, % 5’i oranında örneği Ek-10’da yer alan damızlık belgesi,

18- Halkbank Ümitköy Şubesi nezdindeki TR 10 0001 2009 4160 0016 0000 34 ıban nolu hesaba veya Bakanlığımız Merkez Kampüsünde bulunan Merkez Döner Sermaye İşletmesi Veznesine kontrol belgesi ücreti yatırıldığına dair Merkez Döner Sermaye Makbuzu (makbuzda, ithalatçının isim/ ünvan, ithalatın yapılacağı ülke ve ithal edilecek damızlık hayvan sayısı ve proforma fatura tarih ve sayısı belirtilecektir).

Yukarıda belirtilen belgeleri eksik olan başvuru dosyaları değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

B- İthalat sonrası işlemler, dağıtım ve ithalatçının sorumluluğu:

1- 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununu ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi:2017/5), 29.01.2015 tarihli ve 29251 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Sığır Cinsi Hayvanlar İle Koyun Keçi Türü Hayvanların İthalatında Kontrol Belgesi Alınabilmesi İçin Aranacak Şartlar Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2015/2) ile Bakanlıkça belirlenmiş olan teknik ve sağlık şartları ve damızlık hayvan ithalatına ilişkin usul ve esaslar dahilinde ithal edecekleri damızlık hayvanlarla ilgili her türlü belgeyi Bakanlığa, il/ilçe müdürlüğü ve/veya veteriner sınır kontrol noktası müdürlüğüne ibraz etmek.

2- Örneğe uygun olarak düzenlenmiş noter onaylı taahhütname (Ek-3) gereği ithalat aşamasında yapılması gereken muayene, kontrol ve analizleri Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslara göre yaptırmak, sonucunda Bakanlık mevzuatına uygun şekilde hareket etmek.

3- İthal edilen hayvanları karantina işletmesinde ilgili mevzuatta belirtilen süre kadar tutmak,

4- İthal edilen hayvanları sağlık sertifikası ve ek beyanlarda belirtilen hastalıklar yönünden test işlemlerini ilgili mevzuatta ve Bakanlık talimatlarında belirtildiği şekilde yapmak,

5- Karantina sonucu sağlık sertifikasında ve ek beyanda belirtilen hastalıklar yönünden pozitif çıkan hayvanlar hakkında 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununa göre işlem yapmak,

6- Karantina işlemleri tamamlanarak millileşen damızlık hayvanları, Bakanlık Hayvancılık Bilgi Sistemine (Türkvet) kayıt ettirmek,

7- İthal edilen damızlık küçükbaş hayvanları, en az 50 baş ve en çok 250 baş olmak üzere işletmelere satmak,

8- İthalatçı gerçek/tüzel kişiler/birlik/kooperatifler, sözleşme yaptığı yetiştiricilere ait aşağıdaki belgeleri;

 1. a) İthalatçı ile yetiştirici arasında yapılan sözleşmeyi (Ek 5)
 2. b) Satışı yapılacak olan işletmeye ait Küçükbaş İşletmesi Kapasite Raporunu (Ek-6),
 3. c) İşletme tescil belgesini,
 4. d) Sözleşme yapılan yetiştiricilerin ad ve soyadı il, ilçe, köy, işletme no, bilgileri ile dağıtılacak hayvan sayısı ve ırkının belirtildiği ithalatçı firma onaylı ve tarihli listesini,
 5. e) Satışı yapılacak olan damızlık küçükbaş hayvanlara ait kulak küpe numaraları listesini,
 6. f) Birlik veya kooperatifler üyeleri adına yapacakları ithalatta üyelerinin birlik/ kooperatif üyesi/ortağı olduğuna dair belgeyi,
 7. g) Satın alacak gerçek/tüzel kişilere ait taahhütnameyi (Ek-4),

İşletmesinin bulunduğu İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne vermek.

9-İthalatçı satılmayan ve işletmesinde kalan küçükbaş hayvanlar ile ilgili olarak Hayvancılık Genel Müdürlüğüne verilen noter onaylı taahhütname (Ek-3’de) kapsamında en az 2 (iki) yıl süreyle söz konusu hayvanları işletmelerinde tutacak, mücbir sebepler dışında millileştirme tarihi itibarıyla 2(iki) süreyle satmamak, devretmemek ve amacı dışında kullanmamak aksi takdirde ithal edilen damızlık hayvanların ithal tarihindeki fatura bedeli üzerinden 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında hazineye ödeme yapmak. 

10-İthalat ve satış işlemleri ile ilgili bir usulsüzlük tespit edildiği takdirde ithalatçı hakkında il müdürlüğünce yasal işlem başlatılır ve söz konusu ithalatçının diğer ithalat izin talepleri dikkate alınmaz.

11- Karantina işlemleri tamamlanan damızlık hayvanları, dağıtım ve teslimatı sözleşmede (Ek-5) belirtildiği gibi zamanında, eksiksiz ve sağlıklı olarak yapılması ve Ek-9’da belirtilen tutanağın düzenlenerek iki suretini Bakanlık il\ilçe müdürlüğüne teslim etmek.

C- Yetiştiricilerin/Tüzel Kişilerin Sorumluluğu:

1- Karantina işlemleri tamamlanarak kendisine teslim edilen millileşen hayvanları, Bakanlık Hayvancılık Bilgi Sistemine (Türkvet) kayıt ettirmek,

2- Satın alınan ithal damızlık hayvanları mücbir sebepler dışında millileştirme tarihi itibarıyla 2 (iki) yıl süreyle satmamak, devretmemek ve amacı dışında kullanmamak aksi takdirde ithal edilen damızlık hayvanların ithal tarihindeki fatura bedeli üzerinden 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında hazineye ödeme yapmak. (Ek-4)

3- Bakanlıkça istenen bilgileri her yıl Haziran ve Aralık ayları sonunda bağlı bulunduğu Bakanlık il/ilçe müdürlüğüne bildirmek.

D- Bakanlık İl/İlçe Müdürlüklerinin Sorumluluğu:

1- İthal edilen damızlık hayvanların karantina işlemlerini yapmak.

2- İlgili mevzuat çerçevesinde hayvanları Bakanlık Hayvancılık Bilgi Sistemine (Türkvet) kayıt ettirmek.

3- İthalat şartlarına uymayan işletme sahiplerine 5996 sayılı Kanuna ve ilgili diğer mevzuata göre işlem yapmak,

4- İl Müdürlüğü uygulama talimatı kapsamında; söz konusu damızlık hayvanların, yetiştirici veya firmalara satışının yapılması için ithalatçı tarafından verilen belgeleri incelemek, şartları uygun olan gerçek/tüzel kişilere satış için ithalatçıya izin vermek.

5- Bakanlık il müdürlükleri, yetiştiricilerin teslim tutanaklarını (Ek-9) ve sözleşmelerini (Ek-5) inceleyerek teslim alınan hayvanlar ile uyumlu olup olmadıklarını kontrol ederek düzenlenmiş olan tutanağın bir örneğini muhafaza etmek.

6- İl Müdürlüğü, satılan ithal damızlık hayvanları alan yetiştiricilerin/tüzel kişilerin adı soyadı, işletme bilgilerini içeren listeyi, Ek-4’de örneği verilen noter onaylı taahhütnameyi ve damızlık hayvanlara ait teslim tutanağını (Ek-9) bir hafta içerisinde sevk edilen ilgili il müdürlüğüne göndermek.

7- İl/İlçe Müdürlükleri ithal damızlık hayvanları ve yavrularını, Bakanlık mevzuatları kapsamında periyodik olarak takip ve kontrol işlemlerini yapmak, ithal damızlık hayvan bulunduran işletmeleri 2 yıl süreyle en fazla 6 ayda bir (Ocak-Haziran, Temmuz-Aralık) periyodik olarak takip ve kontrol işlemlerini yapmak, Ek-11’de yer alan izleme formunu dönemler halinde tanzim ederek denetime hazır biçimde muhafaza etmek,

E- Diğer Hususlar:

1– İthal edilecek damızlık küçükbaş hayvanlar ithalatın yapıldığı ülkede doğmuş olmalıdır.

2- İthalat izni verilen işletmelerin ihtiyacı olan damızlıkların seçimi, Bakanlıkça görevlendirilen bir ziraat mühendisi (zooteknist) ve bir veteriner hekimden oluşan seçim heyeti tarafından gerçekleştirilir. Seçim heyeti talebi için bir hafta öncesinden Ek-8’de örneği yer alan dilekçe verilir.

3- Görevlendirilen seçim heyetinin günlük harcırahları ve seyahat masraflarının bedelleri ithalatçı tarafından karşılanacaktır. Bakanlık seçim heyetinin günlük harcırahları, “Yurtdışı Gündeliklerinin Hesaplanmasında Esas Alınacak Cetvele” göre, görev süresi ve yolda geçen süreler de dikkate alınarak hesaplanacak olup, ithalatçı tarafından ödenecektir.

4- İthalat izni, en az 500 baş küçükbaş damızlık hayvan için verilir.

5-Seçim heyeti,

 1. a) En az 500 baş damızlık hayvan seçimi için görevlendirilir,
 2. b) Irk bazında en az 50 baş olmak üzere en az 500 baş hayvan için seçim heyeti liste tutanağı düzenler,
 3. c) Seçimi yapılacak olan damızlık hayvan sayısının %20’si kadar rezerv hayvan seçebilir. Ancak ithal edilecek damızlık hayvan sayısı, seçimi için verilen izin miktarını geçemez.

6- Bakanlık Seçim Heyeti Liste Tutanağında kulak küpe numaraları yer almayan veya ithalat izninden (seçim için izin verilen) fazla yüklenen damızlık hayvanların, ülkeye girişine izin verilmeyecektir.

7- Damızlık hayvan ithalat izni 6 (altı) ay geçerlidir. Bu süre içinde Bakanlık seçim heyeti görevlendirilmeyen ithalatçıların, ithalat izni iptal edilir. Kontrol belgesi onaylanmadan seçimi yapılan hayvanların ihracatçı ülkeden yüklemesi yapılmaz. Onaylanmış kontrol belgesinin geçerlilik süresi 4 (dört) aydır.

8- Ek- 5 deki örneğe uygun olarak düzenlenen sözleşmeye tarafların anlaşması şartıyla ek maddeler ilave edilebilir.

9- İthalat ile ilgili bir usulsüzlük tespit edildiği takdirde ithalatçı hakkında Hayvancılık Genel Müdürlüğünce yasal işlem başlatılır ve söz konusu ithalatçının diğer ithalat izin talepleri dikkate alınmaz.

10- Bakanlık Seçim Heyeti Liste Tutanağında kulak çip/küpe numaraları yer almayan, ithalat izninden (seçim için izin verilen) fazla yüklenen, damızlık/pedigri belgesinde yer alan bilgileri uyuşmayan damızlık hayvanların yüklenmesi durumunda 5996 sayılı kanunun 34. Maddesi ve ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır. Bu konuda gerekli hassasiyeti göstermeyerek yükleme yapan, ithalatçı ile arasındaki sözleşmeye uymadığı ve seçildiği halde hayvanları eksik (sağlık şartları hariç) veya tamamını göndermeyerek, ithalatçıyı mağdur ettiği tespit edilen ihracatçıların proforma faturaları değerlendirmeye alınmaz.

Not : Yazı içinde geçen belgelerin tamamı kaynak olarak aldığımız Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Resmi Web Sitesi içindedir.

Daha ayrıntılı bilgi için http://www.damizlikithalat.com  linkini ziyaret edebilirsiniz.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı izni ile Romanov, Alman Et Merinosu, İlla de France veya istediğiniz ırk damızlık dişi koyun ithal ediyor ve adresinize teslim ediyoruz.

KFS Hayvancılık Tic.Ltd.Şti. / ANKARA  Tel : 0 850 346 57 17  Mehmet Bey

Sözleşme Yapmak Suretiyle Damızlık Küçükbaş (KOYUN-KEÇİ) Hayvan İthalatı Uygulama Talimatı - Yorumlar

YORUMLARINIZI PAYLAŞIN

 

Yapılan Yorumlar

 • This Is A Custom Widget

  This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.
 • SOSYAL MEDYADA BİZSitemizin sosyal medya hesapları

  ÖNE ÇIKAN KATEGORİLER

  RASTGELE İÇERİKLER

  Kuzey Ankara Girişi Kentsel Dönüşüm Projesi Altındağ Etabı 1/5000 NİP ve 1/1000 UİP Değişikliği Facebook hesap silme nasıl yapılır ? Alman Et Merinosu İthalatı Damızlık Küçükbaş Hayvan (Koyun-Keçi) İthalatı Uygulama Talimatı​ HAKKIMDA Damızlık Dişi Sığır İthalatı

  FACEBOOK'TA BİZ

  Hoşgeldiniz

  mmavis.com I Kişisel Web Sitesi - Tüm Hakları Saklıdır

  Translate »